Geld met webcammen

Disclaimer

Disclaimer
GeldMetWebcammen.nl besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. GeldMetWebcammen.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op GeldMetWebcammen.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van GeldMetWebcammen.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. GeldMetWebcammen.nl kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze sites en/of pagina's.


Copyright
GeldMetWebcammen.nl behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van GeldMetWebcammen.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken en logos. Niets uit de teksten op de site van GeldMetWebcammen.nl mag zonder schriftelijke toestemming van GeldMetWebcammen.nl openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient in dat geval te geschieden met bronvermelding.


Geen rechten ontlenen aan de website Hoewel de website met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, staan wij niet in voor de (juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de) informatie op deze site. Er wordt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard. De gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Wij verplichten ons niet de informatie op de site te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Wij garanderen voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren en aanvaarden ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventueel geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


Wijzigingen GeldMetWebcammen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor ons privacybeleid.

 

Club IsLive

© Copyright 2015-2022 GeldMetWebcammen.nl - disclaimer - privacy policy - contact